ÖMKA İNŞAAT 1991

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU :KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ KISACA NASIL ÇALIŞIR ?

1-Yapınızın olası depreme karşı güvenli olup olmadığını tespit etmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruma risk analiz raporu hazırlatılır veya kat maliklerinden herhangi birisinin müracaatı üzerine belediye tarafından bina maliklerine süre verilerek risk analizi yaptırmaları hususunda talepte bulunulur.Bu durumda malikler verilen süre içerisinde risk analizi yaptırmazlarsa tespitler Bakanlıkça ve İdarce yaptırılıp masrafları bina maliklerinden tahsil edilir.

2-6306 sayılı kanun gereği 60 gün süre verilerek riskli yapının tahliyesi ve yıktırılması yapı maliklerinden istenir.Verilen süre içerisinde yıkım gerçekleşmez ise 30 gün ek süre verilerek yıkımın maliklerince yapılması istenir.Bu süre içerisinde de riskli yapı maliklerince yıktırılmaz ise yıkım işlemi mülkü idarece yapılarak tüm masrafları bine maliklerinden tahsil edilir.

3-Yapının yıkılarak herhangi bir Müteahhit tarafından yeniden inşaa edilmesi için bina maliklerinin üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.Karara katılmayanların hisseleri Bakanlık tarafından diğer kat maliklerine ve kat malliklerinin kabul etmemesi durumunda Müteahhitle yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapmayı kabul eden üçüncü şahıslara satılır.

SORU : KİRA YARDIMI VAR MI ?

Binada ikamet etsin veya etmesin tüm kat maliklerine 18 ay boyunca karşılıksız kira yardımı Bakanlıkça yapılmaktadır.

Ayrıca binada ikamet ettiğini belgeleyen tüm kiracılara bir defaya mahsus olmak üzere iki aylık kira yardımı tek ödemeyle yapılmaktadır.

SORU : GÜVENCE TEMİNATINIZ VAR MI ?

6306 sayılı kanunun Madde 13 EK:RG-21/6/2019-30808 uyarınca yapım işini üstlenen Müteahhitlerden Yapı Ruhsatı almadan önce idareye 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen değerlerde teminat yatırma zorunluluğu getirilmiş olup,sözkonusu teminat İskan izni alındıktan sonra idarece iade edilir.

SORU : MÜTEAHHİT KENDİSİNE DÜŞEN BÖLÜMLERİ NE ZAMAN SATABİLİR ?

6306 sayılı kanunun Madde 13 EK:RG-21/6/2019-30808 uyarınca müteahhite düşen bağımsız bölümlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve idarenin iznine istinaden yapılabilir.

Yapı ruhsatı alınmadan önce müteahhit tarafından bu durumun kabul edildiğine dair yazılı olarak taahhütte bulunulur. Müteahhitin kendi payına düşen bağımsız bölümlerin satışına izin verilmesi talep edilmesi durumunda,idare yerinde veya yapı denetim sisteminde tespit yaparak inşaatın seviyesini belirler ve bu seviyenin %10 altındaki oranda müteahhit payına düşen birimlerin satışının yapılabileceğini ilgili tapu müdürlüğüne bildirir.

Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin,inşaatın tamamlama oranında veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakatı gerekir.

_
...